محمدی کوچینگ بین المللی به شرکت ها و همچنین افراد مطابق با قوانین سوئیس مشاوره می دهد

Mohammadi Coaching International advices Companies such as Individuals in Accordance with Swiss Law